Eğitim Modeli

EĞİTİM MODELİMİZ

 

 
 
 
ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ BÜTÜNSEL GELİŞİM MODELİ (ZBG)

 

İlkokulda temel amaç, öğrencilerin çok yönlü ve bir bütün halinde geliştirilmesi olmalıdır. Her öğrenci biriciktir. Her öğrencinin kendine özgü yetenekleri ve öğrenme ihtiyaçları vardır.

“Zenginleştirilmiş Bütünsel Gelişim Modeli”miz (ZBG), öğrencilerin biricik olma felsefesine dayanmaktadır. Bu modelle, onların öğrenme süreçlerini etkileyen çoklu zekâ yapıları, sınıf ve sınıf dışı öğretim faaliyetlerinde merkeze alınmaktadır. Öğrencilerin zayıf yönleri, zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarıyla da geliştirilmekte, öğrenme zorluğu çektiği derslerde kuvvetli olduğu yönler işe koşulmaktadır. Güçlü olduğu yönler zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarında daha fazla geliştirilmektedir.

Temel ilkelerimiz
 • Her öğrenci kendisine özgüdür.
 • Her öğrenci zekidir.
 • Zekâ tek boyutlu bir yapıya sahip değildir. Kendi içinde boyutları vardır.
 • Zekâ bir yetenektir. Bu yetenek, geliştirilebilir ve öğretilebilir.
 • Öğrencilerin çok yönlü geliştirilmesi esastır.
 • Öğrencilerin zekâ profilleri belirlenebilir.
 • Tüm öğrenciler kendilerine uygun öğrenme ortamları sunulduğunda tam öğrenmeyi gerçekleştirebilir

ZBG kapsamında farklı programlar ve öğretim hizmetleri;

 • Duygu – düşünce - davranış eğitimi (3D),
 • Kulüp çalışmaları,
 • Liderlik eğitimleri
 • Bilişsel beceri eğitimleri (Problem çözme, yaratıcı düşünme, yansıtıcı ve eleştirel düşünme, muhakeme vb.),
 • Proje çalışmaları,
 • Değerler eğitimi,
 • Satranç çalışmaları,
 • Lego - robotik çalışmalar,
 • Zekâ Oyunları,
 • Üst bilişsel beceri eğitimleri,
 • Sanatsal faaliyetler,
 • Spor faaliyetleridir.
 
 
FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİMLE TAM ÖĞRENME MODELİ (FTM)

 

Ortaokullar; öğrencilerin genel kültürlerinin geliştirildiği, öz güven içinde üst öğretim kademelerine hazırlanıldığı, düşünme becerilerinin ve bilgi üretebilecek alt yapılarının oluşturulmaya çalışıldığı, dünyaya entegre olabilecek becerilerin kazandırıldığı kurumlardır. Bu öğretim kademesinde öğrencilerin dersleriyle ilgili kazanımları üst düzeyde gerçekleştirmeleri önemlidir.

 

Ders Kazanımlarının Üst Düzeyde Gerçekleştirilmesi

Öğrencilerin dersleriyle ilgili kazanımları üst düzeyde gerçekleştirebilmeleri için öğrenme süreçlerini etkileyen bireysel farklılıkları çok önemlidir. Bu bireysel farklılıkların başında öğrenme stili gelmektedir. Öğrenme stili, her bireyde farklılık gösteren, bireyin, yeni bilgi üzerinde yoğunlaşmayla başlayan, bilgiyi alma ve zihne yerleştirme süreciyle devam eden bir yoldur.

 

Üst Biliş Becerilerin Geliştirilmesi

Öğrenme, düzenleme ve yönetebilme işidir. Üstbiliş becerileri geliştirme eğitimleriyle, öğrencilere kendi öğrenme süreçlerinin farkında olma ve yönetebilme becerisi kazandırılmaya çalışılır.

Bu kapsamda “Öğrenme Stratejileri ve Öz Düzenleme” başlıkları çerçevesinde eğitimler verilir.

Bilişsel Becerilerin Geliştirilmesi
 • Akıl oyunları
 • Proje
 • Bilişsel Beceri geliştirme eğitimleri
 • Programlama ve 3D Yazılımları
Değerler Eğitimi

Sınıf içi ve dışı faaliyetlerle öğrencilere insani ve evrensel değerler kazandırılır. Keşfetme yoluyla ve yaşayarak değer kazandırma temel politikamızdır.

Sosyal, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler
 • Koro
 • Folklor
 • Dans
 • Sportif faaliyetler

 

 
DÜŞÜNME STİLİ VE FLİPPED ÖĞRETİM DESTEKLİ TAM ÖĞRENME MODELİ (DFT)

 

 

 

TAM ÖĞRENME

Tam öğrenme modeli; öğrenciler arasında başarı farklılığını en aza indirerek öğrencilerin büyük çoğunluğunun en üst düzeyde öğrenmelerini sağlamayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Tam öğrenme modeli ile öğrencilere fazladan zaman tanıyarak ve yeni öğrenme olanakları sağlayarak okullarda öğretilmek istenen tüm kazanımları elde edebileceği bir eğitim hizmeti sunulur.

Tam Öğrenme; “Düşünme Stili ve Flipped Öğretim Destekli Tam Öğrenme Modeli”mizin (DFT) merkezini oluşturmaktadır.

DÜŞÜNME STİLİ

Tam öğrenmeyi gerçekleştirmede öğrencilerimizin düşünme stillerini dikkate alırız. Düşünme stili, bireyin sahip olduğu yetenekleri kullanmada tercih ettiği bir yaklaşımdır. Öğrencilerin sahip oldukları düşünme stilleri;

 • Onların olaylara nasıl yaklaştıklarını,
 • Olayları nasıl analiz ettiklerini,
 • Diğer olaylarla nasıl bağ kurduklarını,
 • Nasıl organize ettiklerini,
 • Nasıl iletişim kurduklarını,
 • Nasıl sorun çözdüklerini açıklar.

Öğrencilerin düşünme stilleri 5 boyutta 13 stille değerlendirilmeye çalışılır.

FLİPPED ÖĞRETİM

Tam öğrenme sürecinde ders içi ve ders dışı süreci etkin bir şekilde sürdürebilmek için “Flipped Öğretim”den faydalanırız. “Flipped Öğretim” yaklaşımı ile öğrenci derse gelmeden derste işlenecek konularla ilgili videoları ve konu anlatım kayıtlarını izler. Derste işlenecek konularla ilgili kapalı uçlu kısa sınavları gerçekleştirir. Yine bu konularla ilgili uygulamalı alıştırmaları yapar.

Öğrenciler derste konularla ilgili kısa öğretmen anlatımlarına katılır. Öğretmenleriyle konuyla ilgili araştırmalar, tartışmalar ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirir. Ders içi süreç, aktif öğrenme yöntemleriyle sürdürülür.

DFT (Düşünme Stili ve Flipped Öğretim Destekli Tam Öğrenme Modeli)

DFT modeli ile öğrencilerin derslerde öğrenmesi ve sahip olması gereken kazanımları en üst düzeyde gerçekleştirmesi amaçlanır. Öğrencilerin derslerde gerçekleştirmesi gereken kazanımları için gerekli olan ön koşul öğrenmeleri; flipped öğretim aktiviteleriyle ve düşünme stili özelikleriyle tamamlanır. Derslerin kazanımları aktif öğrenme yöntemleriyle gerçekleştirilir. Bu süreçteki eksik öğrenmeleri; flipped öğretim aktiviteleri ve düşünme stili temelli öğretim yöntemleriyle giderilir. En sonunda yapılan ölçme ve değerlendirmelerle gerçekleşmeyen kazanımlar, flipped öğretim ve düşünme stili özeliklerine dayalı ekstra öğretim aktiviteleriyle tamamlanır. Böylece tam öğrenmeyi gerçekleştirmiş olur.

MENTÖRLÜK

Mentörlük hizmetiyle, öğrencilerin kendi sorunlarına kendi çözüm önerilerini bulmasına yönelik akıl hocalığı yapılır. Mentörlük hizmeti ile öğrenciler derslerine ve kendisine yönelik olumlu tutumlar geliştirmesi sağlanır. Mentörlük çalışmalarıyla öğrenciler sorunlarına daha proaktif yaklaşırlar.

EKSTRA PROGRAMLAR
Liderlik Eğitimi

Liderlik eğitim ile aşağıdaki beceriler kazandırılır:

 • Kendini tanıma ve yönetme.
 • İnsanları etkileme.
 • Çevresiyle etkili iletişim kurma.
 • Hitabet ve etkileme sanatları.
 • Takım kurma ve takım halinde çalışma
 • Yaratıcı ve inovatif düşünme
Felsefe Eğitimi

Felsefe eğitimi ile aşağıdaki becerilerin geliştirilmesi amaçlanır.

 • Doğal ve insancıl dünyayı anlama,
 • Bilgiyi ve bilgi kaynaklarını sorgulama,
 • Soru sorma,
 • Eleştirel düşünme,
 • Paradigmaları sorgulama,
 • Yaşamı anlamlandırma.
Ekonomi

Ekonomi eğitimlerinin temeli “Gençlerimiz kazandıklarıyla bugünü, öğrendikleriyle tüm hayatlarını garanti altına alırlar” düşüncesine dayanır. Bu kapsamda Ekonomi eğitimi ile aşağıdaki becerilerin geliştirilmesi amaçlanır.

 • Sınırlı kaynakları daha verimli kullanma,
 • Bütçeleme ve para yönetimi,
 • Kısa ve uzun vadeli finansal planlar,
 • Finansal ürün seçimi,
 • Satın almadan önce düşünme,
 • Hedeflere ve ihtiyaçlara ulaşabilmek için tasarruf ve harcama
 • Finansal erişim yollarını kullanma.
Yazılım, Web Tasarımı ve Bilgi Teknolojileri

Yazılım, Web Tasarımı ve Bilgi Teknolojileri etkinlikleriyle amaçlanan şunlardır:

 • Bilişim teknolojileri yeterlilikleri
 • Program yazılımı becerisi
 • Eleştirel düşünme
 • 3 boyutlu düşünme,
 • 3 boyutlu modelleme (kaplama, canlandırma, aydınlatma, özel efektler, hareketli görüntüler, gerçekçi animasyonlar vb..)
 • Hayal gücü
 • Karar verebilme
 • Şekil ve uzay algısının gelişimi
 • İletişim becerilerine sahip olma
 • Değişen teknolojiyi takip etme
Proje

Proje çalışmaları, yaratıcılığı uyandırır, yaratıcı düşünmeye özendirir, kişiliği ve mantıksal düşünmeyi geliştirir, problem çözme ve iletişim yeteneğini artırır.

Proje çalışmalarıyla öğrencilerimiz şu etkinlikleri yapar:

 • Sorunlara çözüm üretme,
 • Eğitim hayatı ile gerçek hayatı ilişkilendirme,
 • Ulusal ve uluslararası çalışmalara katılma,
 • Bilgiyi kullanma.
Sanat ve Spor Eğitimi

Okulumuz bünyesinde kurulan PEMA Spor ve Sanat Okulu ile öğrencilerimizin ders dışındaki zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmesi amaçlanır. Yıl boyunca çeşitli sosyal, kültürel ve spor etkinlikleri yürütülerek öğrencilerimiz sağlıklı, mutlu ve hayattan zevk alan bireyler olarak yetiştirilir.

 

 
İLETİŞİMSEL YAKLAŞIM TEMELLİ İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ (İYTİÖ)

 

Günümüzde hızla ilerleyen teknoloji sayesinde toplumlar hızla değişmektedirler. Çok hızlı ve çok farklı kanallardan gelen bilgi akışını takip edebilmek bireyler, kurumlar ve toplumlar için her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir. Bu nedenle 21. yüzyılın eğitimcileri; teknolojik, sosyal, kültürel, ekonomik ve bilişimsel değişikliklerin kapsamı ve hızını dikkate alarak dünden farklı bir yaklaşım içine girmeye mecburdurlar. Tüm bu gerekliliklerin yapılabilmesi için ise başta İngilizce olmak üzere en az iki yabancı dil bilmek öğrencilerimizin geleceği açısından çok önemlidir.

İngilizce öğretiminde benimsediğimiz model “iletişimsel yaklaşım temeli”ne dayanmaktadır. Yukarıda açıklanan değişimlere ayak uydurabilmek ve yeni dünyada fark yaratmak için işlevsel ve üretime yönelik bir İngilizce eğitimi modeli uyguluyoruz.

İYTİÖ’NİN MANTIKSAL ÇERÇEVESİ

Üst düzey düşünme becerilerine sahip ve bağımsız öğrenme yetisi kazanmış bireyler hayatları boyunca karşılarına çıkabilecek sorunları çözmede veya zorlu durumlar ile başa çıkabilmede önemli başarılar elde ederler.

21. yüzyılın öğrencileri temel bilgi ve becerilerin ötesine geçmek ve uluslararası literatürde 7Cs olarak bilinen yeni becerileri edinmek zorundadırlar:

 • İletişim becerisi (Communication)
 • Dayanışma becerisi (Collaboration)
 • Eleştirel düşünme becerisi (Critical Thinking)
 • Yaratıcılık becerisi (Creativity)
 • Kültürler arası iletişim ve anlayış becerisi (Cross-cultural understanding)
 • Bilgisayar ve bilişim teknolojileri okuryazarlığı (Computing /ICT Literacy)
 • Meslek edinme ve özgüven kazanma (Career/Learning self-reliance)

Yabancı dil öğretimi bu becerilerin geliştirilmesi için çok uygundur. Hem dersin konusu hem de iletişim aracı olarak kullanılması bakımından Özellikle İngilizce öğretmenlere ve öğrencilere zengin fırsatlar sunmaktadır.

İYTİÖ’NİN TEMEL DAYANAKLARI

İletişim: Konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesi; dinleme, anlama ve cevap verebilme becerisinin kazanılması; grup tartışmalarına etkili bir biçimde katılabilme yetisinin edinilmesidir. Okuma ve yazma becerilerinde varılması hedeflenen nokta ise okunan şey üzerinde eleştirel düşünebilme ve kendisinin ve başkalarının yazdıkları hakkında eleştirel analizler yapabilme becerisidir.

Dayanışma (başkalarıyla birlikte çalışma): Grup ve sınıf tartışmalarına katılabilme becerisi kazanma; diğerlerinin deneyimlerini takdir etme; farklı bakış açılarından düşünebilme; diğer kişilerin düşündüklerinden, söylediklerinden ve yaptıklarından faydalanmadır.

Kendi öğrenme ve performansını ilerletme: Kendi çalışmalarını planlama, yürütme; karşılaşılabilecek sorunları tanıma, belirleme; öğrenme sürecini ve elde edilen sonucu değerlendirebilme; öğrenmeyi ilerletme ve iyileştirme planları yapabilmedir.

Problem çözme: Problemin tespiti ve anlaşılması; çözüm yollarının planlanması; sürecin izlenmesi ve çözüm yollarının gözden geçirilmesidir.

İYTİÖ’NİN ANA HATLARI

Yabancı dil öğreniminde öğrencilerin başlıca şu davranışları kazanması gerekir:

 • Hedef dili anlamak
 • Dil kullanma becerisi geliştirmek
 • Dil öğrenme becerisi geliştirmek
 • Kültürel farkındalık kazanmak

İletişimsel yaklaşım temelli dil öğrenme yönteminde öğrenme süreçleri şunlardır:

 • İkili veya grup çalışmalarında ve öğretmenleriyle iletişim kurarken İngilizceyi kullanmak
 • Kişisel duygu ve düşüncelerini ifade ederken İngilizce konuşmak
 • Farklı konuşma ve yazma türlerini anlamak, cevap vermek ve kullanmak
 • İngilizceyi yaratıcı bir şekilde kullanarak yeni ve hayal gücü temelli ürünler ortaya çıkarmayı öğrenmek
 • İngilizce grameri nasıl kullanacağını öğrenmek
 • Yazılı İngilizce metinleri okumada farklı okuma teknikleri (skimming / scanning / intensive reading / extensive reading) kullanmayı öğrenmek
 • Anlamı yorumlamada ipuçlarından faydalanmayı öğrenmek
 • Kendi kültürünü başka kültürlerle karşılaştırmayı öğrenmek; kendi kültürünü tanıtmak için İngilizce konuşma ve yazmayı öğrenmek.